Kung mayroon kang katanungan o reklamo sa paggamit ng EMV contactless bank cards, maaari kang tumawag sa LANDBANK Customer Care Center sa 8405-7000 o 1-800-10-405-7000 (Domestic Toll Free for PLDT), o mag-email sa [email protected]